CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle (TS EN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler. Modüler sistemde bazı ürün grupları için Kalite Yönetim Sistemlerinin şart olduğu görülmektedir.
• CE İşareti Uygunluk Modülleri Nelerdir?
1. Modül A : İç Üretim Kontrolü
2. Modül B : Tip İncelemesi
3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı
4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi
6. Modül F : Ürün Doğrulaması
7. Modül G : Birim Doğrulaması
8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

Üretimin  İç Kontrolü Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili  direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar. Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur.

AT Tip  İncelemesi Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti  şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder.

Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder.
Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur.

Üretim Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir.  İzlediği süreç ISO 9000’nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Ürün Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B’yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000’nin son kontrol ve testler ‘ alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.

Birim Doğrulaması Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir.

Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000’nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda ; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.

SİSTEM 1+ / 1 i)

Onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşunun ürünün uygunluğunu belgelendirmesi :
(a) Üreticinin görevleri :
(1) Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
(2) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan daha
sonraki deneyleri
(b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
(3) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
(4) Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün başlangıç muayenesi
(5) Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve onayı
(6) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri (Sistem 1+ için)
SİSTEM 2+ / 2

(ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı (1. alternatif)
(a) Üreticinin görevleri :
(1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
(2) Fabrika Üretim Kontrolü
(3) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan rutin
deneyleri
(b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
(4) Fabrika Üretim Kontrolünün fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün bir başlangıç muayenesi temel
alınarak belgelendirilmesi
(5) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri (Sistem 2+ için)
SİSTEM 3

(ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı (2. alternatif)
(a) Üreticinin Görevleri :
(1) Fabrika Üretim Kontrolü
(b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri :
(2) Onaylanmış bir laboratuvar tarafından ürünün Başlangıç Tip Deneyleri (raporlar sadece Onaylanmış Laboratuvardan olmalıdır)
SİSTEM 4

(iii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı (3. alternatif)
(a) Üreticinin görevleri :
(1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri
(2) Fabrika Üretim Kontrolü
(b) Onaylanmış Kuruluşun Görevleri şeklindedir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünler “ Düşük riskli ürünler” ve “Yüksek riskli ürünler” olarak iki farklı grupta değerlendirilmektedir. Ürünlerin hangi gruba girdiği ilgili direktifte belirtilmektedir veya test kuruluşları aracılığıyla tespit edilebilmektedir.
Düşük riskli ürünler için, üretici ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit etmekte ve uygun olması halinde bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işaretini iliştirebilmektedir. Burada üretici ürünün uygunluğunu direktifi dikkate alarak kendi tespit etmekte veya başka bir test kuruluşuna ürünü test ettirmektedir.
Yüksek riskli ürünler için ise, üreticinin mutlak surette AB üyesi ülkelerde yerleşik ama diğer ülkelerde de şube veya temsilciliği olan “Onaylanmış Kuruluşlara başvurma zorunluluğu vardır. Başvurulan “Onaylanmış Kuruluş” yani test ve/veya belgelendirme kuruluşunun yapacağı test neticesinde ürünün ilgili direktiflere uygunluğu tespit edilir. Bu tespite dayalı olarak, üretici uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işareti iliştirebilir.

Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek riskli olanların, piyasaya arzedilmeden önce konusunda uzman üçüncü bir taraf konumundaki AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapabilecek şekilde altyapısı yeterli olan kuruluşlar seçilerek AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmak suretiyle “Onaylanmış Kuruluş” statüsü kazanırlar.
Ekim 2004 tarihi itibariyle Türkiye’de “Onaylanmış Kuruluş” statüsü verilen firma henüz bulunmamaktadır. İlgili kurumlar tarafından “Onaylanmış Kuruluş” statüsü alması uygun bulunan üç kuruluş AB Komisyonu’na bildirilmiş olup; AB Komisyonu tarafından yapılacak detaylı incelemeler neticesinde 2005 yılı haziran ayından sonra bu kuruluşlar kesinleşecektir.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 8.maddesi kapsamında AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da Türkiye tarafından iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 15.1.1997 tarih ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Topluluk teknik araçlarını uyumlaştıracak olan Türk kamu kuruluşları tespit edilmiştir.
Uyumlaştırma süreci devam ederken, benimsenecek teknik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını teminen 4703 sayılı ”Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” 11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin değildir. Sadece ürünün temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir.
Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu dolayısıyla 1985 yılında benimsediği “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamındaki “Yeni Yaklaşım Direktifleri’”ne konu olan ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birine girişi için üzerinde CE işareti taşıması zorunludur. CE uygunluk işareti, “Yeni Yaklaşım Direktifleri”ne konu olan ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir nevi pasaport işlevi görmektedir.

Ürünün CE işaretli olarak AB ülkelerinde piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değil ise, bu sorumluluk ithalatçıya geçmektedir. Bu durumda ithalatçı için, ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorunluluk haline gelmektedir.

Ülkemizde üretilerek iç piyasaya arz edilecek olan ürünlerle ilgili CE işareti iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları tarafından uyumlaştırılması ile “CE” işaretlemesi uygulaması zorunlu hale gelmektedir .
Bu kapsamda ürünlere CE işaretinin iliştirilmesini öngören Yeni Yaklaşım Direktiflerinden 16 tanesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Söz konusu direktifler kapsamına giren ürünler için CE işareti iliştirilmesi zorunluluğu, direktiflerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

CE işaretinin ürüne nasıl iliştireceği, ilgili direktiflerde belirtilmektedir.Ürünlerin, CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği/Türkiye içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle,
ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirebilmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;
Üreticinin ürününe CE işareti iliştirilmesinin iki yolu bulunmaktadır.
1-Üreticinin kendisi tarafından (self declaration) iliştirilen ve
2-Mutlaka Bir Onaylanmış kuruluşun incelemesinden geçilerek iliştirilen durumdur.
Self declaration denilen 1 nolu sistemde, üretici üretmiş olduğu düşük riskli ürünlerin (örneğin; elektrikli ekipmanlar, bazı makinalar), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üreticinin kendisi tarafından test edilebilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin yayımlayacağı uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.
Onaylanmış kuruluş incelenmesi gerektiren diğer yolda ise, yüksek riskli ürünlerin (örneğin; asansörler ve bazı makinalar) mutlaka, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde adı yayımlanmış yetkili test ve belgelendirme kuruluşları (Onaylanmış kuruluşlar-Notified bodies) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun bu incelemesine istinaden, üretici CE işaretini ürününe iliştirmektedir.

Üretici her ürün için bir onaylanmış kuruluşa başvurmak zorunda değildir. Üretici ürettiği ürünlerin Onaylanmış Kuruluş gerektirip gerektirmediğini her bir ürün/ürün grubu için ilgili direktifleri inceleyerek belirleyebilir. Bu çerçevede, üreticilerin ürettikleri ürünlerle ilgili direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyan kamu kuruluşları ile yakın ilişki kurmaları büyük önem taşımaktadır.

Onaylanmış Kuruluşlar, ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinde belirtildiği gibi üçüncü taraf olarak, uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili görevleri yürütürler.
Onaylanmış Kuruluşların ana görevi, Direktiflerde belirtilen hükümler doğrultusunda uygunluk değerlendirmesi yapmaktır ve onaylandıkları alan dahilinde ülke içinde yada dışında kurulmuş her ekonomik aktöre uygunluk değerlendirme hizmeti vermekte serbesttir. Üreticiler ise, ilgili Direktifin belirttiği Uygunluk Değerlendirme Prosedürünü yapmaya yetkili ülke içinde ya da dışında kurulmuş herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçmekte serbesttir.
AB Üyesi Ülkeler, ülkelerinde faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından teknik olarak yeterli gördükleri kuruluşları Onaylanmış Kuruluş olarak Komisyona bildirirler. Üye ülkelerce belirlenen bu onaylanmış kuruluşların listesi diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Ortaklık Konseyi Kararları doğrultusunda Türkiye tarafından görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşlar da Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak kimlik numarası ile atanmaktadır.
Komisyona bildirilmesi düşünülen kuruluşun değerlendirilmesinde, teknik yeterlilik ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini yürütme kabiliyeti, bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük kriterleri göz önünde bulundurulur.

Onaylanmış Kuruluşların genel olarak, Direktiflerde belirtilen yeterlilik kriterleri şunlardır:
• Personel ve ekipman yeterliliği
• Ürün ile dolaylı yada dolaysız ilişkisi olan (üretici, üreticinin yetkili temsilcisi, tedarikçi, montajcı, kullanıcı gibi) kişi ve kuruluşlardan bağımsızlık ve tarafsızlık
• Ürünler ve uygunluk değerlendirme prosedürü ile ilgili personelin teknik yeterliliği
• Mesleki gizliliğin sağlanması
• Eğer Devlet tarafından sağlanmıyorsa Mesleki Sorumluluk Sigortasının sağlanması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğu altında bulunan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında görevlendireceği Onaylanmış Kuruluşların belirlenmesinde kullanacağı kriterleri, AB normlarına uygunluk, objektiflik ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak ilgili yeni yaklaşım yönetmelikleri bazında belirlemiş ve bunların büyük bölümünü Resmi Gazetede tebliğ olarak yayımlamıştır.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ bağlantısı üzerinden Türkiye’deki onaylı kuruluşların listesine ulaşabilirsiniz.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, üreticinin, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirmektedir. Bu dosya, direktifin bir kalite sistemine dayalı bir uygunluk değerlendirmesi prosedürü (D, E, H modülleri ve varyantları) öngördüğü durumlarda kalite sistemi dokümantasyonunun bir parçası olabilir.
Teknik dosya, ilgili direktif açıkça başka bir süre öngörmedikçe, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu, üretici veya onun Birlik/Türkiye içindeki yetkili temsilcisinin sorumluluğudur. Üretici veya/Yetkili temsilcisi Birlik/Türkiye’de yerleşik değil ise bu sorumluluğu ithalatçı veya ürünü piyasaya arz eden kişi yüklenmek zorundadır.
Teknik dosyanın muhtevası ilgili ürüne uygun olarak her direktifte ayrı düzenlenir. Kural olarak, teknik dosya ürünün tasarım, üretim ve işleme özelliklerini içermelidir. Dosya kapsamındaki ayrıntılar ürünün yapısına ve teknik açıdan ürünün ilgili direktifin temel gereklerine uygunluğunu göstermek için gerekli olan her şeye (uyumlaştırılmış standartlar uygulandığında bu standartlara) dayanmaktadır.

Üretici veya onun Birlik içindeki yetkili temsilcisi Yeni Yaklaşım Direktiflerinde düzenlenen uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin bir parçası olarak bir AB Uygunluk Beyanı düzenlemelidir.
AB Uygunluk Beyanı, uygulanan bütün direktifleri, üreticiyi, üreticinin Birlik içindeki yetkili temsilcisini, söz konusu olduğunda onaylanmış kuruluşu, ürünü ve mümkün olduğunda uyumlaştırılmış standartlara ve öteki normatif dokümanlara yapılan atıfları belirten bütün bilgileri içermelidir.
Yeni Yaklaşım Direktifleri üreticiye veya onun Birlik içindeki yetkili temsilcisine, ürün piyasaya sürüldüğünde bir uygunluk beyanı düzenlemeleri zorunluluğu getirmektedir. Prosedüre bağlı olarak, AB Uygunluk Beyanı, ürünün ilgili direktiflerin temel gereklerine uygunluğunu veya tip incelemesi sonucu ilgili direktifin temel gereklerini karşıladığı belgelenen bir tipe uygun olduğunu temin etmelidir.
AB Uygunluk Beyanı, açıkça direktif herhangi başka bir süre öngörmedikçe, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

Akreditasyon, bir test veya belgelendirme kuruluşunun verdiği belgenin güvenilirliğinin, tarafsızlığının ve doğruluğunun tanınması yani, test ve belgelendirme kuruluşunun test etmeye veya belge vermeye yetkili olduğunun kabul edilmesidir.
Akreditasyon, kamu yetkilileri, akreditasyon ve belgelendirme yapanlar ve sanayici tarafından teknik yeterlilik açısından uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin nihai kontrolü olarak görülmelidir. Buna göre imalatçının ürettiği ürünü/hizmeti, kalite sistemini veya personeli test eden veya belgelendiren kuruluşlar, bir üst merci olan Akreditasyon Kuruluşu tarafından belgelendirilirler.
Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uluslararası tanınırlığını sağlayan bir araçtır.

Avrupa Standardı, Avrupa Birliği çapında standardizasyon faaliyetlerini yürüten Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan ihtiyari standartlardır. Merkezleri Brüksel’de bulunan bu kuruluşlar, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan gelen standart talepleri üzerine, ilgili konuda kamu ve özel sektör temsilcileriyle teknik komiteler oluşturarak uyumlaştırılmış standart hazırlamaktadır. Bu kuruluşlarca hazırlanan ve EN sembolünü taşıyan uyumlaştırılmış standartlar, üye ülkeler tarafından benimsenerek ulusal standart olarak kabul edilirler.
Yeni Yaklaşım direktiflerine uygunluğu sağlamada uyumlaştırılmış standartlara uygun üretilen ürünler, direktife uygun kabul edilir.
Türk Standartları Enstitüsü tarafından Avrupa standartları Türk standardı olarak uyumlaştırılmaktadır.

Yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0.5 bar’dan daha yüksek olan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen kaynaklı kaplar.

Makinalar olarak adlandırılan: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, bir malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçleri; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek bir bütün olarak çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makinalar montajı, yedek parça veya gereç olmamak kaydıyla, bir makinaya veya muhtelif makinalar grubuna veya bir traktöre kullanıcı tarafından monte edilen ve bir makinanın işlevini değiştiren değiştirilebilir teçhizat,
Emniyet Aksamları olarak adlandırılan: Değiştirilebilir teçhizat olamamak kaydıyla, bir güvenlik işlevini gerçekleştirmek üzere makinadan ayrı olarak piyasaya arz edilen ve arızalanması veya hatalı çalışması durumunda, maruz kalan kişilerin sağlık ve emniyetinin tehlike altına girdiği parçaları kapsar.

Bir cismin o cisme etkiyen yerçekimi kuvvetinden faydalanarak kütlesinin veya öteki kütle ile ilgili büyüklüklerin, miktarların, parametrelerin veya karakteristiklerin tespitine yarayan ve tartım işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan ölçüm aletleri kapsar.

Nominal çıkış gücü 4 kW – 400 kW arasında olan, sıvı veya gaz yakıtla çalışan ve yanma sonucunda oluşan ısıyı suya iletmek için tasarlanmış brülöre bileşik ünite,
Cihaz olarak adlandırılan: Bir brülörün monte edilmesi için tasarlanmış kazan gövdesini veya kazana monte edilmek için tasarlanmış brülör.

Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Tavsiyelerinde patlayıcı nitelikte görülen ve söz konusu tavsiyelerin 1 nolu sınıfına giren materyaller ve maddeler.

Ekipmanlar olarak anılan: Muhtemel potansiyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış makinalar, cihazlar, sabit ve ya taşınabilir aletler, kontrol bileşenleri(kendi özerk(ayrı) bir işlevi bulunmayan ekipmanın ve koruyucu sistemin emniyetli çalışması için gerekli olan araçlar);ve muhtemel patlayıcı ortamlarda(lokal veya fonksiyonel koşullardan dolayı meydana gelebilecek patlayıcı ortam) ve ayrı veya bileşik olarak, hammadde işlemesinde kullanılan ve kendi tutuşma potansiyeli ile patlamaya yol açabilecek olan enerjinin üretimi, taşınması,depolanması, ölçümü, kontrolü ve dönüşümü için tasarımlanan teşhis ve korunma sistemleri,
Koruyucu sistemler olarak adlandırılan: Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere oluşturulan; yeni başlayan patlamaları derhal durdurmaya ve/veya patlama alevlerinin ve patlama basıncının etkisini sınırlandırmaya yarayan ve bağımsız sistemler olarak kendi başlarına piyasaya arz edilen tasarım birimleri,
Muhtemel patlayıcı ortamlar dışında kullanılmak üzere tasarımlanan fakat patlama riski mile ilgili olarak ekipmanın veya koruyucu sistemin güvenliği için gerekli olan veya bu güvenliğe katkıda bulunan Emniyet Araçları, Kontrol Cihazları ve Düzenleyici Cihazlar (Regülatörler).

Elektrikli buzdolapları, Dondurulmuş yiyecek depolama kabinleri, Yiyecek dondurucuları, Bunların kombinasyonları kapsamaktadır.

Kaplar olarak anılan: Diğer ekipmanla bağlantı noktasına kadar doğrudan ekler dahil basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneler,
Boru Donanımı olarak anılan: Bir basınç sistemi içerisinde entegrasyon için birbirine bağlandığı zaman akışkanların taşınması için tasarlanmış olan boru,
Emniyet aksesuarları olarak adlandırılan: Basınçlı ekipmanları izin verilen limitlerin aşılmasına karşı korumak için tasarlanmış cihazlar,
Basınçlı aksesuarlar olarak adlandırılan: İşlevsel fonksiyona sahip olan ve basınç taşıyan hazneleri bulunan cihazlar,
Montajlar donanımları olarak adlandırılan: Üretici tarafından, entegre ve fonksiyonel bir bütün oluşturması için montajı yapılmış olan basınçlı ekipmanın çeşitli parçaları.*Azami izin verilebilir PS basıncı 0.5 bar’dan büyük olmak şartıyla kapsar.

CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası) AB dışında üretilen ürünler için de bir “Pasaport” niteliğindedir.

CE Belgesi (işareti) AB’nin uyulması mecburi olan bir takım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.

1996 yılı başında AB ile ülkemiz arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği tarım ürünleri dışında malların serbest dolaşımını ön görmektedir. Ülkemiz Gümrük Birliği ile AB ile ilişkilerinde 3. ülkelerden farklı bir konum kazanmıştır. Bu farklılık AB’ye üye ülkelerle mal satışında tam rekabete girmemizin yanı sıra, mal üretiminde de Birlik içerisinde belirlenmiş standartların Türkiye açısından da zorunluluk haline gelmesidir. Bu kapsamda Türkiye’de CE belgesi süreci üretimin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve bu şekilde Türk malının kalitesini yükseltecektir.

E belgesi Avrupa Birliği karayollarında taşıtlar ve parçalarının taşıması gereken şartları sağladığını gösteren ve bu şartların yerine getirme yükümlülüğünün imalatçı üzerinde olduğu bir belgelendirme sistemidir. E Belgesi gerektiren ürünlerin hangi standarda girdiğinin tespitinden sonra e belgesine tabi ürünün belirli sayıdaki numuneleri akredite laboratuvarlarda test edilir. İlgili testlerin standardın öngördüğü değerlerde olması durumunda ürünlere e işareti vurma hakkı verilir. E Belgesi taşıması zorunlu olan ürün gruplarında yer alan işaretlerin yanlarında bulunan numaralar ilgili ülkelerin numarasıdır. Mesela yanda bulunan E37 Türkiye menşeli bir ürün olduğunu ve e belgesine sahip olduğunu gösterir. http://www.barkodizni.com/bilgi-bankasi bağlantısı üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
• G İşareti – Belgesi Nedir?
G İşareti, Ülkemizde CE ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles” teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir.
Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şekilinde geçmektedir. Atex Atmospher ve exposible kelimesinin kısaltılmış halidir.Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır.
Üretici ve Kullanıcılarar verilen iki tip Atex vardır.
ATEX 95 ekipman direktifi 94/9/EC, Ekipman ve potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış koruyucu sistemler ile ilgilidir.
ATEX 137 işyeri direktifi 99/92/EC, patlayıcı ortamlarda risk altında potansiyel işçilerin sağlık ve güvenlik korumalarını artırmak için minimum gereksinimler ile ilgilidir.

Basit anlamda standart, bir şeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Standartlar kullandığımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar.  Genel uygulamaları değil, üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları tarifler Standartlar, konusunda uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulur; Üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve bu üründe kullanılacak her bir ürünün özelliklerini, prosesi ya da hizmeti kapsayan yasal gerekliliklerle ilgili kapsamı tarif etmektedir.

İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların, parlayıcı ve yanıcı gaz ortamında kullanılan emniyeti arttırılmış elektrikli malzemeler ile ilgili ürünlerinin, uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik litaratür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile  TSE-ex Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Mamüle ait genel bir tanımlama, Dizayn ve üretime ait çizimler, komponentlerin, alt asamblelerin devrelerin, v.b şemaları.
Söz konusu çizim ve şemaların, mamulün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar.
Uygulanan Standartların bir listesi, Standartların uygulanmadığı durumlarda ise mamulün kapsama alındığı ve direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar.
Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler, deney raporları vs.

Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinin Tespiti
Ürüne ait direktiflerde atıf yapılmış Standardların tespiti veya herhangi bir standarda atıf yapılmamışsa genel güvenlik Standardlarının tespiti
Standardlara uygun üretimi planlamak
Direktiflerde de belirtildiği üzere uygunluk değerlendirme amaçlı firmanın yapısına uygun bir modülün tespiti
Zorunlu kılınmışsa bir NOTIFIED BODY Onaylanmış Kuruluş’a müracaat ve uygunluk değerlendirme işlemi
Teknik Dosyanın hazırlanması
Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) yapılarak, CE işaretinin kullanımı
• CE Belgesi Zorunlu Ürün Grupları ve Direktifleri Nelerdir?
• İnşaat Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
• Asansörler 95/16/AT Asansör Yönetmeliği
• Gaz Yakan Aletler 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
• Sıcak Su Kazanları 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
• Basınçlı Kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
• Oyuncaklar 2009/48/AT Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımları 89/686/AT Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
• Makinalar 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği
• Tıbbi cihazlar 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
• In vitro Tıbbi Tanı Cihazları 98/79/AT Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
• Ölçü Aletleri 2004/22/AT Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
• Otomatik Olmayan Tartı Aletleri 2009/23/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
• Alçak Gerilim Cihazları 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
• Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
• Basit Basınçlı Kaplar 2009/105/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
• Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 90/385/AT Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
• Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
• Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar 93/15/EEC Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar 2000/9/AT İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
• Gezi Amaçlı Tekneler 2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliği
• Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları 99/5/AT Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
http://www.kapasiteraporu.com/ce-isareti bağlantısı üzerinden makalenin tamamını okuyabilirsiniz.

Tip onayı,  “Motorlu Araçlar ve Römorkları”, “İki veya Üç Tekerlekli Araçlar”, “Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri” ve bu araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı teknik üniteleri konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Eski Yaklaşım Direktifleri’nden uyumlaştırılarak yayımlanan yönetmelikler ve regülasyonlar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren belgelendirme sistemidir.

İmalatçı firmalar ürettikleri her ayrı tip Motorlu Araç, Motosiklet, Moped, Traktör, Römork ve Yarı römork için Araç Tip Onayı Belgesi almalıdır. İthal araçların da AT Tip Onayına veya Bakanlığımızca verilen Ulusal Tip Onayı Belgesine haiz olması gerekmektedir. AT Tip Onayı olan MARTOY, MOTOY ve TORTOY kapsamındaki araçlar için Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmasına gerek yoktur. Eğer araç ithal ediliyorsa ve AT Tip Onayı belgesi varsa ithalatçı firma proforma fatura onayı için Akre Group Danışmanlık siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.

TÜRKAK faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MLA) imzalamıştır. Avrupa Akreditasyon Birliğinin en önemli amacı; üye ülkeler ve üye ülkelerin akreditasyon sistemleri arasında karşılıklı güveni kurmak ve bu güvenin kalıcılığını sağlamaktır. Bu da üye ülkelerin kendi akreditasyon kuruluşlarının sistemlerinin, belgelerinin ve raporlarının karşılıklı olarak eşitliğini kabul eden anlaşmalar yapmalarıyla gerçekleştirilmektir. Bu durumda; Karşılıklı Tanıma Anlaşmasına imza atan her Akreditasyon Kuruluşunun verdiği akreditasyon belgesinin uluslararası geçerliliği vardır.

Sırf maliyeti düşürmek için ürünü gerekli testlere sokmayan firmaların aldıkları CE işareti ihracat aşamasında büyük problem olmaktadır. Zira ürünü ihraç ederken ürünün CE raporlarının da müşteriye gönderilmesi gerekmektedir. Bu raporda da ürün için zorunlu testler görülmektedir. Eğer ki ürün gerekli testlere sokulmamışsa müşteri ürünü geri çevirir. Bu sorunla karşılaşan bir çok firma bulunmaktadır. Bu durum; firmalara sonradan ek bir külfet, maliyet ve aynı zamanda prestij kaybı getirmektedir. Ve işin başında maliyetleri azda olsa düşürmeye çalışan firmalar daha sonra bu maliyetin daha fazlasını ödemek zorunda kalıyorlar. Prestij sahibi onaylanmış kuruluş seçmek bu aşamada çok önemlidir.

Ürünlerde temel güvenlik gereklerinin zorunlu olması esasının kabul edilmesidir. Birbirine yakın ürün gruplarının tek direktif altında toplanarak bu direktiflerde temel güvenlik gereklerinin belirlenmesi esasına geçilmesidir.

Yeni Yaklaşım Direktiflerinde her ürün için tek tek özel uygunluk incelemesi işlemleri yerine, makro bir yaklaşım ile `Modüler Sistem` geliştirilmiştir. 13 Aralık 1990 tarihli Modüler Yaklaşım Kararı, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüler sistemdir. Mevzuat hazırlayıcı düzenleme yapmak istediği bir alanda insan, hayvan sağlığı ve güvenliğini ve çevre korumasını sağlamak üzere bu sektördeki malların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği modülü veya modüler kombinasyonu ilgili mevzuatın kapsamına alarak uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirleyebilmektedir.
Modüler Yaklaşım kapsamında A`dan H`ye kadar olmak üzere toplam 8 modül vardır. Her direktifte, direktif kapsamındaki ürünlerin hangi modüllere tabi olacağı, ürün grubunun risk oranına göre belirlenmiştir. Düşük modüllerde üreticinin uygunluk beyanı yeterli olduğu için, bu modüller düşük riskli ürünlere uygulanır. Yüksek risk oranına sahip ürünler için, üreticinin beyanı yeterli görülmez ve bir uygunluk değerlendirmesi kurumunun yapacağı testlere gerek duyulur. Modüler sistem içinde yer alan modüllerin anlaşılabilmesi için her ürün grubunda yer alan direktiflerin incelenmesi gerekmektedir.

Uluslararası tanınırlığı olan bazı kurumları aşağıda görebilirsiniz.
ISO: ( International Organization For Standardization) Uluslararası standart organizasyonu
IEC: (International Electrotechnical Commission) Uluslararası elektroteknik komisyonu
CENELEC: (European Commite for Electrotechnical,Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi)
CEN: (Commite European de Normalization,Avrupa Standardizasyon Komitesi)

Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

Bilindiği üzere CE işareti, Avrupa Birliğinin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımını sağlayan, ürünlerin pasaportu niteliğinde bir belgedir. Ürünlerinize CE Belgesi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri telefonla arayacağınız gibi sağ kısımdaki formu doldurarak ücretsiz tavsiye alabilirsiniz. Formun içerisindeki bilgileri eksiksiz girip gönderiniz. CE teknik dosyasının oluşturulması, ürün testleri ve diğer tüm danışmanlık ve eğitim konularında sizin için en uygun çözümü sunmaya çalışacağız.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı